Dao Thanh, T. và Thien Linh, V. (1573750800) A driver drowsiness and distraction warning system based on raspberry Pi 3 Kit, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(3), tr 184-192. doi: 10.25073/tcsj.70.3.26.