Quoc-Hoang, P., Xuan-Phuong, D., Tat-Khoa, D., Xuan-Hung, L., Lan-Huong Luong, T. và Trung-Thanh, N. (1573750800) Optimization of milling process parameters for energy saving and surface roughness, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(3), tr 173-183. doi: 10.25073/tcsj.70.3.25.