Nguyễn Mạnh, H. (1573750800) Nghiên cứu xác định điều kiện biên cho bài toán truyền nhiệt qua các lớp mặt đường nhựa khu vực Đồng bằng Bắc Bộ , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(2), tr 132-142. doi: 10.25073/tcsj.70.2.36.