Lê Thị, H. và Nguyễn Thị Kim, K. (1573750800) Dao động tự do của dầm nano xốp có cơ tính biến thiên, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(2), tr 95-103. doi: 10.25073/tcsj.70.2.32.