Phạm Đức, T., Trần Thế, T., Bùi Anh, T. và Hồ Xuân, B. (1568566800) Mô phỏng tính toán độ thấm của bê tông sợi thép có tính đến ảnh hưởng của tải trọng , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(1), tr 63-72. doi: 10.25073/tcsj.70.1.44.