Đỗ Đức, T. và Vũ Tuấn, Đạt (1568566800) Đánh giá tuổi thọ mỏi cho khung giá chuyển hướng của toa xe hàng MC , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(1), tr 1-10. doi: 10.25073/tcsj.70.1.38.