Vũ Phương, T. (1582909200) Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải trạm trộn bê tông xi măng bằng mô hình phòng thí nghiệm, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(2), tr 113-122. doi: 10.25073/tcsj.71.2.6.