Jung J., K., Tri N.M., N., Xuan Tung, N. và Ta Duy, H. (1580403600) Reinforcing cementitious material using single-walled carbon nanotube - nylon 66 nanofibers, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(1), tr 46-55. doi: 10.25073/tcsj.71.1.6.