admin, admin (2020) Mục lục, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(1). doi: 10.25073/tcsj.71.1.416.