Nguyen Huy, C. và Ngo Dang, Q. (1580403600) Experimental study on flexural behavior of prestressed and non-prestressed textile reinforced concrete plates, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(1), tr 37-45. doi: 10.25073/tcsj.71.1.5.