Dao Thanh, T. (1580403600) A study on memory data retention in high-temperature environments for automotive, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 71(1), tr 27-36. doi: 10.25073/tcsj.71.1.4.