Mục lục (2019) Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 70(1). Available at: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/29 (Truy cập: 6Tháng Chạp2022).