Nguyễn Sỹ Anh, T. (1655226000) Một vài ứng dụng của toán tử giả vi phân giải tích, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 73(5), tr 502-513. doi: 10.47869/tcsj.73.5.5.