Nguyen Thi Yen, L., Nguyen Duc, K., Cao Minh, Q., Than Thi Hai, Y. và Bui Le Hong, M. (7600) A study on the determination of the real-world driving characteristics of motorcycles in Hanoi, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 73(4), tr 412-426. doi: 10.47869/tcsj.73.4.6.