Trinh Thi, T. và Nguyen Luong, H. (7600) An applied grey wolf optimizer for scheduling construction projects , Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 73(4), tr 397-411. doi: 10.47869/tcsj.73.4.5.