Đoàn Phước, T. và Nguyễn Thanh, T. (1649955600) Nghiên cứu chế tạo băng thử động cơ xe máy, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 73(3), tr 316-326. doi: 10.47869/tcsj.73.3.9.