Thái Khắc, C. (1649955600) Ảnh hưởng của nano silic đến diễn biến một số tính chất cơ học ở tuổi sớm của bê tông tính năng cao, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 73(3), tr 243-252. doi: 10.47869/tcsj.73.3.3.