admin, admin (2022) Mục lục, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 73(2). Available at: https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/1155 (Truy cập: 2Tháng Mười2023).