Nguyễn Đăng, P. và Hoàng Thị Minh, H. (1644886800) Nghiên cứu biện pháp tiêu năng dòng chảy trong thân cống dốc trên đường giao thông – biện pháp bố trí mố nhám gia cường trong thân cống, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 73(2), tr 140-153. doi: 10.47869/tcsj.73.2.4.