Huỳnh Văn, Q. (1644886800) Phân tích tương tác hệ bể chứa-chất lỏng theo phổ phản ứng đàn hồi của tiêu chuẩn TCVN 9386:2012, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 73(2), tr 127-139. doi: 10.47869/tcsj.73.2.3.