Du Thi Thu, T. và Nguyen Anh, N. (1642179600) Algebra of polynomials bounded on some strips, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 73(1), tr 90-99. doi: 10.47869/tcsj.73.1.8.