Tran Van, K. và An Thi Hoai Thu, A. (1642179600) Optimal supercapacitor placement in an urban railway line, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 73(1), tr 75-89. doi: 10.47869/tcsj.73.1.7.