Hoàng Thị Thanh, N. và Nguyễn Quang, T. (1200) Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính cơ lý và mô phỏng khả năng thoát nước của bê tông nhựa rỗng, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(9), tr 1057-1068. doi: 10.47869/tcsj.72.9.5.