Từ Sỹ, Q., Nguyễn Văn, T., Lê Văn, D., Nguyễn Thành, T. và Trần Thế, T. (1200) Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định chiều dài triển khai của cốt thanh GFRP trong kết cấu bê tông nhẹ, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(9), tr 1034-1046. doi: 10.47869/tcsj.72.9.3.