Đào Sỹ, Đán, Phạm Hoàng, K. và Phạm Văn, P. (1200) Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá cường độ chịu nén của bê tông được kiềm chế nở ngang bằng tấm CFRP, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(9), tr 1010-1022. doi: 10.47869/tcsj.72.9.1.