Christelle, G. và Vu Thi Thu, N. (1631638800) Impacts of the specific cake resistance on mbr fouling for wastewater treatment, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(7), tr 841-849. doi: 10.47869/tcsj.72.7.6.