Chu Tien, D. (1631638800) Exploring factors associated with red-light running: a case study of Hanoi city, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 72(7), tr 800-810. doi: 10.47869/tcsj.72.7.3.