Trần Quốc, Đạt, Minh Nguyễn Thanh, và Dương Trọng Kiến. 1623690000. Đánh Giá Vai Trò Của Phụ Gia Polyme Trong Việc Gia Cố đất Bằng Xi Măng để Nâng Cao Sức Chịu Tải Nền đường Sắt. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (5), 660-71. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.12.