Nguyễn Sỹ Anh, Tuấn. 1623690000. Biến đổi Fourier Hàm Suy Rộng Và Nghiệm Của Phương Trình đạo Hàm Riêng. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (5), 646-59. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.11.