Đỗ Xuân, Quý, và Nga Vũ Thị. 1623690000. Phân Tích Tĩnh Dầm Trên Nền đàn Hồi Có Kể đến Sự Không Tiếp Xúc Giữa Dầm Và Nền Sử Dụng Phần Tử Dầm - Nền Dị Hướng. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (5), 552-64. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.4.