Trần Văn, Khôi, Anh An Thị Hoài Thu, và Phúc Đặng Việt. 1623690000. Phương Pháp Tối ưu Vị Trí Và Dung Lượng Bộ Nghịch Lưu Trong Hệ Thống Cung Cấp điện Kéo đường Sắt đô Thị. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (5), 536-51. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.3.