Vũ Văn, Nghi, và Khôi Phạm Văn. 1623690000. Sự Phát Triển Của Sóng Stem Dọc đê Tường đứng Dạng Rỗng. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (5), 525-35. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.5.2.