Dang Thuy, Chi. 1622048400. An Experimental Study on Production of High Strength Non-Shrink Grout Containing Fly Ash. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (4), 477-85. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.4.7.