Huynh Trong, Phuoc, Khang Lam Tri, Binh Pham Trong, và Phuong Phan Huy. 1622048400. Application of Self-Produced Artificial Sand in the Production of Green Mortar. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (4), 468-76. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.4.6.