Nguyễn Văn, Thuần, và Hiển Tạ Duy. 1613322000. Phân Tích đặc Trưng Ngẫu Nhiên Của Tần Số Dao động Riêng Của ô Tô Với Nhiều Tham Số Ngẫu Nhiên. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (2), 215-26. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.2.7.