Tran Manh, Tien, Tu Do Ngoc, và Hong Vu Xuan. 7600. A State-of-the Art Review of Tensile Behavior of the Textile-Reinforced Concrete Composite. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (1), 127-42. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.14.