Nguyen Thi Ngoc, Yen, Viet Tran Trung, và Giang Nguyen Hoang. 7600. Establishment the Program and Mathematical Diagrams of Embankment Stability Analysis on Soft Soil Reinforced by Soil Cement Columns. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (1), 107-16. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.12.