Le Hong, Lam, Lam Dao Duy, và Huu Pham Duy. 7600. The Effect of Vietnam’s Nano-Silica on Mechanical Properties of High-Performance Concrete. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (1), 76-83. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.9.