Nguyen Quoc, Van, Sang Nguyen Thanh, Tien Trinh Trung, Thanh Nguyen Quy, Nguyen Nguyen Thanh, Bin Le Ngoc, Sauzeat Cedric, và Tien Dang Van. 7600. Study the Working of Piles on the Slope Ground Subjected to Horizontal Loading by Numerical Simulation Method . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (1), 58-65. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.7.