Vuong Tai, Chi, Linh Nguyen Khanh, Ngan Vu Huong, Quang Dinh Nhat, và Anh Truong Van. 7600. Investigation of Saltwater Intrusion in Thach Han River System by Mike Hydro River Package. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (1), 46-57. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.6.