Toan Trinh, Dinh. 7600. Fuzzy-Based Quantification of Congestion for Traffic Control. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (1), 1-8. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.1.1.