Phạm Lê, Tiến, và Toàn Nguyễn Đức. 1609088400. Xây Dựng Chương Trình Tính Toán Kiểm Nghiệm Khoảng Cách Hãm Toa Xe Khách Vận Dụng Trên đường Sắt Việt Nam . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (9), 1094-1106. https://doi.org/10.47869/tcsj.71.9.8.