Vũ Văn, Tấn. 1609088400. Thiết Kế Bộ điều Khiển H∞/LPV Cho Hệ Thống Treo Bán Tích Cực Trên ô Tô. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (9), 1061-72. https://doi.org/10.47869/tcsj.71.9.5.