Nguyễn Thùy, Anh, và Bằng Lý Hải. 1609088400. Dự đoán Sức Kháng Cắt Của Dầm Bê Tông Cốt Thanh FRP Không Có Cốt Thép đai Sử Dụng Mạng Thần Kinh Nhân Tạo. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (9), 1047-60. https://doi.org/10.47869/tcsj.71.9.4.