Thuy Anh, Nguyen, và Ly Hai Bang. 8800. Development of ANN-Based Models to Predict the Bond Strength of GFRP Bars and Concrete Beams. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (7), 814-27. https://doi.org/10.47869/tcsj.71.7.7.