Nguyễn Đình, Hải, và Tuấn Trần Anh. 1593277200. Xác định Tính Chất đàn Hồi Có Hiệu Của Composite Gia Cường Cốt Sợi Hình Trụ Phân Bố Tuần Hoàn Theo Một Phương. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (5), 615-25. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.5.13.