Đỗ Xuân, Quý, Bính Lương Xuân, Tuấn Hoàng Văn, Hiền Tạ Thị, và Nga Vũ Thị. 1593277200. Xác định Miền Tần Số Dao động Tự Do Của Dầm Có Liên Kết Dị Hướng Bằng Phương Pháp Thực Nghiệm. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (5), 514-25. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.5.5.