Ngô Đăng, Quang, Cường Nguyễn Huy, và Tiến Nguyễn Duy. 1593277200. Nghiên Cứu Thực Nghiệm Và Tính Toán Cột Bê Tông Cốt Thép Chịu Nén đúng Tâm được Tăng Cường Bằng Bê Tông Cốt Lưới Dệt Các Bon . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (5), 486-99. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.5.3.