Huy Nghia, Nguyen, Tu Sy Sua, và Nguyen Minh Hieu. 1590598800. Evaluating the Maiden BRT Corridor in Vietnam . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (4), 336-46. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.4.3.