Đỗ Đức, Tuấn, và Hiệp Vũ Văn. 1587661200. Cơ Sở Lựa Chọn Các Biểu Thức Tính Toán Sức Cản Cơ Bản đơn Vị đầu Máy Diesel sử Dụng Trong Ngành đường Sắt Việt Nam . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (3), 305-16. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.3.14.